Strategia rozwoju

Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego

Kolejny okres programowania na lata 2014- 2020 z udziałem środków publicznych Unii Europejskiej i środków krajowych priorytetowo traktuje działania zintegrowane oparte na specjalizacji. Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Radków oraz Gmina Nowa Ruda w czerwcu 2012r. podpisały deklarację partnerstwa, czego wynikiem było powstanie projektu partnerskiego pn. „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego”. W ramach projektu opracowano strategię mająca na celu zdiagnozowanie oraz wykorzystanie potencjału rozwojowego, zapewnienie większej konkurencyjności pod względem społecznym i gospodarczym mikroregionu Noworudzko- Radkowskiego.

„Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego” przyjęta została uchwałą Nr 447/LI/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 lipca 2014 r.; uchwałą Nr 394/LI/14 Gminy Nowa Ruda z dnia 19 sierpnia 2014r. i uchwałą Nr LXI/414/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 lipca 2014r. Strategia uwzględnia zasady nowego okresu programowania 2014-2020 z udziałem środków publicznych Unii Europejskiej i środków krajowych.

Głównymi celami Partnerstwa są: diagnoza realnych obszarów wzrostu i koordynacja strategicznych decyzji; udział w ponadlokalnych inicjatywach sprzyjających spójności przestrzennej i integracji; wdrożenie spójnego systemu planowania strategicznego, operacyjnego i finansowego oraz zasady wdrażania i monitoringu. Pierwszym krokiem realizacji projektu było zdiagnozowanie całego mikroregionu pod względem występujących na jego obszarze wspólnych problemów. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji technicznych dla zintegrowanych inwestycji obejmujących teren mikroregionu tj. zlecenie dokumentacji technicznej na remonty basenów w trzech gminach oraz na połączenia turystyczne łączące 3 partnerów projektu.

Więcej…

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze nasze wspólne dobro bądźmy aktywni w opracowaniu Strategii Rozwoju Partnerstwa Noworudzko –Radkowskiego  2020.  Rezultatem wspólnej pracy, współdziałania będą zintegrowane projekty, co na pewno poprawi szanse na pozyskanie wsparcia finansowego. W przypadku wątpliwości przy wypełnieniu ankiety proszę o informacje e-mail na adres: arr@agroreg.com.pl  z określeniem tematu: Strategia Rozwoju Partnerstwa Noworudzko –Radkowskiego  2020.

Będę zobowiązany za wypełnienie ankiety.

Jerzy Dudzik
Prezes ARR AGROREG S.A

1. Informacja  wprowadzająca.

Uwarunkowania historyczne oraz położenie geograficzne w obniżeniu noworudzko-radkowskim stały się podstawą do wyznaczenia obszaru funkcjonalnego, jakim jest mikroregion noworudzko-radkowski skupiający trzy gminy: Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Radków oraz Gminę Nowa Ruda. Jest to obszar koncentracji problemów o charakterze społeczno-gospodarczym.

Mikroregion noworudzko-radkowski jest odpowiednikiem funkcjonującego w latach 1854-1932  i 1954-1975 powiatu noworudzkiego. Miasto Nowa Ruda pełni funkcję ponadgimnnego ośrodka administracyjnego dla mikroregionu. Znajdują się tu instytucje ponadlokalne obejmujące swoją działalnością teren trzech gmin. Do 2000 roku gminy mikroregionu podejmowały działania mające na celu utworzenie powiatu noworudzkiego.

W 1997 r powołano Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie, którego głównym celem była koordynacja wysiłków oraz głównych sił ekonomicznych w celu poprawy sytuacji gospodarczej, stymulowanie jego rozwoju oraz łagodzenie negatywnych skutków przemian gospodarczych zachodzących na tym obszarze.

W 1997 r gminy mikroregionu podjęły uchwały przyjmujące „Plan strategiczny rozwoju zespołu 3 gmin”, w który został opisany obszar funkcjonalny mikroregionu oraz jego sytuacja ekon-gospodarcza.

W 1998 r gminy przyjęły w formie uchwał “ Wieloletni program rozwoju gospodarczego Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego” obejmujący swym zasięgiem obszar funkcjonalny mikroregionu.

Długoletnie tradycje powiatowe i wspomniane uwarunkowania geograficzne sprawiły, że na terenie mikroregionu ukształtowały się lokalne, jednolite ciągi komunikacyjne, wspólne ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, wysypisko odpadów komunalnych.

Elementem integracji trzech gmin był wspólny problem tj. likwidacja największego pracodawcy na tym terenie: Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda. Problem bezrobocia zmusił gminy do podejmowania skoordynowanych działań w celu zapewnienia alternatywnych miejsc pracy. W tym celu powołano Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG SA, która do dziś koordynuje problematykę aktywizacji miejsc pracy .

W 1999 r gminy podjęły uchwały przyjmujące „Program Aktywizacji Gospodarczej”, który zawierał przedsięwzięcia wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na terenie mikroregionu.

Opisany obszar funkcjonalny jest zintegrowany pod względem społecznym i gospodarczym, posiada specyficzne problem związane wysokim poziomem bezrobocia, co zasadniczo wpływa na jego odmienność w stosunku do pozostałych gmin powiatu kłodzkiego (głównie miejscowości uzdrowiskowe) a co za tym idzie na potrzebę funkcjonowania w zintegrowanym mikroregionie.

Gminy współpracują w zakresie pozyskiwania środków unijnych. W ostatnich latach zrealizowano projekty których głównym celem było zintegrowane działanie w sferze turystyki : trzy letni projekt : Tak jak Pat i Mat…” “Widoki bez granic” oraz inne projekty o charakterze trans granicznym. W czerwcu 2012 roku podpisano deklarację partnerską, powołano Grupę Monitorującą, która ma celu koordynowanie wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków unijnych. W trakcie 4 spotkań GM przeanalizowano przyjęte dotychczas dokumenty strategiczne partnerstwa oraz stwierdzono ich dezaktualizację.  Ustalono wspólne potrzeby oraz stwierdzono konieczność opracowania nowych dokumentów strategicznych opartych na diagnozie stanu istniejącego określających kierunki dalszego rozwoju mikroregionu.

2. Dlaczego Strategia Rozwoju Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego 2020.

Wszystkie działania w projekcie są zintegrowane i dotyczą rozwoju trzech gmin wchodzących w skład mikroregionu noworudzko-radkowskiego w celu zwielokrotnienia korzyści płynących z partnerstwa. Głównym produktem projektu będzie diagnoza całego mikroregionu a w efekcie finalnym strategia jego rozwoju, jako spójnego podmiotu pod względem terytorialnym, gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Zarówno analiza jak i przyjęte rozwiązania w strategii i studiach wykonalności dla poszczególnych sektorów będą traktowały problematykę na poziomie całego mikroregionu w celu zdefiniowania i wykorzystania jego potencjału rozwojowego oraz zapewnienia jego większej konkurencyjności pod względem społecznym i gospodarczym. Strategia swoja analizą i wnioskami będzie obejmowała obszar funkcjonalny, jako całość.

Opracowywane studia wykonalności w sektorze dostępności telekomunikacyjnej ( głównie Internet szerokopasmowy) oraz komunikacji turystycznej będą miały na celu połączenie mikroregionu w obszarach, które aktualnie tego wymagają. Wspólne podejście do problemów występujących na terenie trzech gmin przynosi zwielokrotnione korzyści z uwagi na jedność terytorialną mikroregionu oraz przenikanie się społeczności (np. mieszkańcy Nowej Rudy wypoczywają w Radkowie, mieszkańcy Radkowa pracują w Nowej Rudzie itp.)

Diagnoza w strategii będzie wykonywana na poziomie całego mikroregionu i wynikające z niej potrzeby związane z opracowywaniem dokumentacji technicznych dla zdiagnozowanych inwestycji również będą służyły rozwojowi całego mikroregionu. Będą to inwestycje tożsame dążące do osiągnięcia wspólnego celu.

Koordynację działań pomiędzy gminami zapewni powołana od czerwca 2012 roku Grupa Monitorująca składająca się z przedstawicieli gmin i pracowników urzędów.

Odpowiedź.

Proszę o odpowiedź opisową unikając zwrotów: tak lub nie. Do ankiety można dołączać opisy programów, działań lub powoływać się na istniejące opracowania.

 1. Czy zawarte porozumienie Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie jest potrzebne społeczności 3 gmin? 
  (Dotyczy zagadnienia czy działania zintegrowane są potrzebne i realne do wykonania.
  )
 2. Jeżeli tak to proszę o wskazanie obszarów w sferze społecznej i gospodarczej, którymi w perspektywie do 2020 roku należy się zająć w pierwszej kolejności.
  (Co Nas łączy, co może być przedmiotem współdziałania
  )
 3. Jeżeli nie to, dlaczego?
  (Co Nas dzieli i w konsekwencji nie może być przedmiotem współdziałania.)
 4. Jakie są najważniejsze do rozwiązania problemy w Twojej gminie lub 3 Gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego?
  (Nie ma ograniczeń w przedstawieniu problemów z zastrzeżeniem, że poprzez przedstawienie problemu należy rozumieć opis sposobu jego negatywnego oddziaływania na społeczność.)
 5. Czy może Pan/Pani przedstawić pomysły, propozycje działań, które by rozwiązywały wymienione problemy lub poprawiały standard życia w Gminie lub 3 Gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego?
  (Nie ma ograniczeń w przedstawieniu pomysłów z zastrzeżeniem, że poprzez przedstawienie pomysłu należy rozumieć opis sposobu jego realizacji, proponowane działania, czas, budżet, jeżeli jest to możliwe.)
 6. W jakim kierunku powinna się rozwijać gospodarka Twojej Gminy lub 3 Gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego?
  (Co powinno być specjalizacją tego obszaru?,
  Jakie branże i dlaczego powinny być wiodące. Czy  Priorytetem powinna być działalność produkcyjna?)
 7. W jakim kierunku powinna się rozwijać edukacja Twojej Gminy lub 3 Gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego?
  (Jakie należy podjąć działania, aby kształcenie na różnych poziomach było dostosowane do potrzeb rozwoju gospodarczego i społecznego.)
 8. Jakie znaczenie dla Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego ma współpraca międzynarodowa i transgraniczna.
  W jakim kierunku i w jaki sposób należy rozwijać współprace: społecznym- infrastrukturalnym- gospodarczym.
 9. Czy znana jest Pani/Panu oferta Agencji Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A?
  Czy korzystałeś lub zamierzasz z niej skorzystać?Jeżeli Nie to, dlaczego?

Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budżetu państwa.