Rys historyczny

Uwarunkowania historyczne oraz położenie geograficzne w obniżeniu noworudzko-radkowskim stały się podstawą do wyznaczenia obszaru funkcjonalnego jakim jest mikroregion noworudzko-radkowski skupiający trzy gminy: Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Radków oraz Gminę Nowa Ruda. Jest to obszar koncentracji problemów o charakterze społeczno-gospodarczym. Mikroregion noworudzko-radkowski jest odpowiednikiem funkcjonującego w latach 1854-1932 i 1954-1975 powiatu noworudzkiego. Miasto Nowa Ruda pełni funkcję ponadgminnego ośrodka administracyjnego dla mikroregionu. Znajdują się tu instytucje ponadlokalne obejmujące swoją działalnością teren trzech gmin. Do 2000 roku gminy mikroregionu podejmowały działania mające na celu utworzenie powiatu noworudzkiego.

W 1997 r powołano Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie, którego głównym celem była koordynacja wysiłków oraz głównych sił ekonomicznych w celu poprawy sytuacji gospodarczej , stymulowanie jego rozwoju oraz łagodzenie negatywnych skutków przemian gospodarczych zachodzących na tym obszarze.

W 1997 r gminy mikroregionu podjęły uchwały przyjmujące “Plan strategiczny rozwoju zespołu 3 gmin” w który został opisany obszar funkcjonalny mikroregionu oraz jego sytuacja ekon-gospodarcza.

W 1998 r gminy przyjęły w formie uchwał “ Wieloletni program rozwoju gospodarczego Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego” obejmujący swym zasięgiem obszar funkcjonalny mikroregionu.

Długoletnie tradycje powiatowe i wspomniane uwarunkowania geograficzne sprawiły, że na terenie mikroregionu ukształtowały się lokalne, jednolite ciągi komunikacyjne, wspólne ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, wysypisko odpadów komunalnych.

Elementem integracji trzech gmin był wspólny problem tj. likwidacja największego pracodawcy na tym terenie: Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda. Problem bezrobocia zmusił gminy do podejmowania skoordynowanych działań w celu zapewnienia alternatywnych miejsc pracy. W tym celu powołano Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG SA, która do dziś koordynuje problematykę aktywizacji miejsc pracy.

W 1999 r gminy podjęły uchwały przyjmujące “Program Aktywizacji Gospodarczej” który zawierał przedsięwzięcia wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na terenie mikroregionu.

Opisany obszar funkcjonalny jest zintegrowany pod względem społecznym i gospodarczym, posiada specyficzne problem związane z wysokim poziomem bezrobocia co zasadniczo wpływa na jego odmienność w stosunku do pozostałych gmin powiatu kłodzkiego (głównie miejscowości uzdrowiskowe) a co za tym idzie na potrzebę funkcjonowania w zintegrowanym mikroregionie.

Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budżetu państwa.