Strategia partnerstwa

Harmonogram prac związanych z określeniem kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego przez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego realizowanych w ramach 3/MFO/1/2013.

1. Prace wstępne przygotowawcze

 • Prezentacja zarysu ogólnej koncepcji strategii zgodnie z założeniami dokumentów „AGENDA 2020″ i „EUROPA 2020″. Termin: 30.09.2013 r.
 • Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac, zadań spotkań i konsultacji. Termin: 20.10.2013 r.
 • Przygotowanie pytań ankietowych.  Termin: 20.10.2013 r.
 • Przygotowanie koncepcji przeprowadzenia diagnozy dla obszaru funkcjonalnego mikroregionu Noworudzko-Radkowskiego. Termin: 25.10.2013 r.
 • Uzgodnienie z koordynatorami gminnymi harmonogramu spotkań konsultacyjnych. Termin: 31.10.2013 r.

2. Opracowanie wstępnej wersji diagnozy poprzez określenie możliwości zwiększenia konkurencyjności mikroregionu oraz efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału

 • Przeprowadzenie badań ankietowych. Termin: 25.11. 2013 r.
 • Zorganizowanie warsztatów – konsultacji z udziałem koordynatorów i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych. Prezentacja wyników badań ankietowych Termin: 10.12.2013 r.
 • Prezentacja wstępnej wersji diagnozy. Termin: 31.12.2013 r.

3. Opracowanie ogólnej koncepcji strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego – Partnerstwa

 • Określenie podstawowych – strategicznych – kluczowych czynników rozwoju dla badanego obszaru funkcjonalnego. Termin: 15.02.2014 r.
 • Zorganizowanie warsztatów – konsultacji określających podstawowe kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego. Termin: 15.03.2014 r.
 • Prezentacja ogólnej koncepcji rozwoju obszaru funkcjonalnego. Termin: 31.03.2014 r.
 • Przekazanie wstępnej wersji strategii rozwoju zleceniodawcy. Termin: 30.04.2014 r.

4. Ocena społeczna koncepcji kierunków rozwoju  obszaru funkcjonalnego

 • Zorganizowanie konferencji  w celu prezentacji projektu strategii  rozwoju Partnerstwa. Termin: 31.05.2014 r.
 • Uwzględnienie uwag, propozycji, wniosków wynikających z konferencji. Weryfikacja koncepcji strategii rozwoju. Termin: 10.06.2014 r.
 • Opracowanie ostatecznej wersji strategii rozwoju. Recenzja naukowa. Termin: 25.06.2014 r.
 • Przekazanie dokumentu strategii rozwoju Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego zleceniodawcy. Termin: 30.06.2014 r.

Prezentacja (więcej…)

Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budżetu państwa.