Partnerstwo trzech gmin

12 czerwca 2012 roku przedstawiciele trzech gmin podpisali Deklarację Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego. Deklaracja określa partnerstwo trzech gmin jako dobrowolną inicjatywę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego mikroregionu noworudzko-radkowskiego. Misją Partnerstwa są wspólne interesy w obszarach ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, realizowane poprzez podejmowanie spójnych działań w połączeniu z założeniami polityki rozwoju regionalnego, Rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz władz regionalnych na wszystkich szczeblach rządowych i samorządowych.

Cele Partnerstwa są realizowane poprzez:

  1. Diagnozę realnych obszarów wzrostu i koordynację dla regionu noworudzko-radkowskiego strategicznych decyzji, min. poprzez:
    • Uzgadnianie wspólnych polityk w obszarach rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego i ich reprezentowanie wobec Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
    • Uzgadnianie spójnych polityk w obszarach rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego ich reprezentowanie wobec Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
  2. Udział w ponadlokalnych inicjatywach sprzyjających spójności przestrzennej i integracji.
  3. Wdrożenie systemu planowania strategicznego, operacyjnego i finansowego oraz zasad wdrażania i monitoringu.
Projekt „Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego” współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 15% z budżetu państwa.